Sprawozdania finansowe do KRS

Wszystkie spółki, fundacje, stowarzyszenia, zarejestrowane w KRS mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Aby móc złożyć sprawozdanie, należy skorzystać z systemu Ministerstwa Sprawiedliwości, udostępniony pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl (zwany też eKRS). Pozwala on bezpłatnie zgłosić sprawozdania finansowe bezpośrednio do repozytorium dokumentów finansowych (RDF).

Przedsiębiorcy mogą też nadal korzystać z dotychczasowego systemu elektronicznego przesyłania sprawozdań, jednak jest on płatny.

Jakie dokumenty należy zgłosić do eKRS:

 • sprawozdanie finansowe,
 • sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, jeżeli podlegało ono badaniu,
 • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego,
 • odpis uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • sprawozdanie z działalności jednostki (ten wymóg dotyczy nadal wyłącznie jednostek wymienionych w art. 45 ustawy o rachunkowości, m.in.: spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe)

Kto podpisuje dokumenty zgłaszane do eKRS:

Zgodnie z art.19e ust.2 ustawy o KRS, zgłoszenie sprawozdania do systemu opatrzyć można:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Może to zrobić co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako:

 • członek organu uprawnionego do reprezentowania (czyli członek zarządu),
 • wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej,
 • syndyk,
 • likwidator

Do złożenia sprawozdania wystarczy zestaw z certyfikatem kwalifikowanym. Zamów zestaw z nowym podpisem elektronicznym lub skontaktuj się z nami.

« POWRÓT